เกี่ยวกับเรา

ECO INDUSTRIAL & EXPORT CO.,LTD.

บริษัท อีโค อินดัสเตรียล แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และ ในปี พ.ศ. 2564 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

เป็น 15,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับจัดการของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

“ผู้นำด้านการจัดการของเสีย มุ่งเน้นคุณภาพและบริการภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

: มุ่งเน้นการบริการจัดการของเสียอย่างถูกต้องและถูกวิธีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

: มุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมในด้านการจัดการของเสีย เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

: ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโค อินดัสเตรียล แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด บริการรับซื้อ รับประมูลสแครป บีโอไอ (SCRAP BOI) และ ให้บริการกำจัดเศษเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงคัดแยกของเสียที่ไม่อันตราย มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดย บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

นำมาตรฐาน ISO 14001:2015 มาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในด้านสิ่งแวดล้อม และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันมลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ขยะ น้ำเสีย และ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด

ปฏิบัติให้สอดคล้องและถูกต้องตามพันธะสัญญา ข้อบังคับทางกฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดอื่นๆ ทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน รวมถึงผู้จัดหาภายนอก ให้รับทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม และ เปิดเผยนโยบายนี้ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง

ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องและให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015

วัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้ต่อไปนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและสอดคล้องกับกฎหมายและพันธะสัญญา

1.

ดำเนินการจัดการขยะให้ถูกต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

2.

อบรมและซ้อมอพยพหนีไฟตามที่กฎหมายกำหนด

3.

ดำเนินการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่า 80%

4.

ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้เกี่ยวข้อง

About Logo New