All Top Banner

CUSTOMERS PROCESS

Process Logo1

ยื่นขอนุญาตจาก BOI

Process Logo2

ส่งเอกสารเพื่อทำ
หลักฐานการส่งออก

Process Logo3

ตรวจสอบและส่งเอกสารการส่งออก

Process Logo4

ทำการขนย้าย SCRAP BOI

Process Logo5

ส่งหลักฐานการ ส่งออกเพื่อนำไปตัดบัญชี

Process Logop2 1

รวมรวมเศษเหลือใช้จากโรงงาน

Process Logop2 2

นำมาคัดแยก

Process Logop2 3

รวมรวมเพื่อการส่งออก

Process Logop2 4

ส่งออกไปยังบริษัทคู่ค้าที่ต่างประเทศ